Zaznacz stronę

REGULAMIN SERWISU SuperFanpage.pl

REGULAMIN SERWISU SUPERFANPAGE.PL

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu SuperFanpage.pl zwanego dalej „Serwisem”, zasady dokonywania zakupów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Administratorem serwisu SuperFanpage.pl jest Content Hero sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 133/32, 02-304, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000669473, REGON: 366832961, NIP: 7010675708, kapitał zakładowy 5.000 zł, opłacony w wysokości zwany dalej „Administratorem”.
3. Kontakt z Administratorem można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@superfanpage.pl
4. Warunkiem prawidłowego wyświetlania stron serwisu Serwisu oraz korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Administratora za pośrednictwem strony SuperFanpage.pl, jest spełnienie przez komputer lub urządzenie mobilne użytkownika oraz system i oprogramowanie zainstalowane na nich następujących wymagań:
a) Połączenie z siecią internet poprzez łącze internetowe o rzeczywistej przepustowości min.1Mbps
b) Użycie jednej z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 46.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 51.0. i wyższej, Safari w wersji 5.1.7 i wyższej
c) Jeden z systemów operacyjnych: Android w wersji 5.0 lub wyższa, iOS w wersji 8,0 lub wyższej, Windows 7 lub nowsze, Mac OS 10.7 lub nowszy
d) Komputer lub urządzenie mobilne z procesorem min. 1 GHz. oraz pamięcią operacyjna RAM min. 1GB.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
6. Akcje promocyjne oraz ich warunki uregulowane będą w odrębnych regulaminach promocji.
7. Administrator jest właścicielem Serwisu SuperFanpage.pl oraz świadczy w jego ramach następujące usługi:
a) dokonywania zakupu Usługi obsługi FanPage na Facebooku Klienta.

§ 2. Definicje.

1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu SuperFanpage.pl, zasady dokonywania zakupów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Użytkownik – osoba, korzystająca z Serwisu, za pośrednictwem połączenia internetowego.
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, tzw. ułomna osoba prawna, która dokonała zamówienia Usługi.
4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu.
5. Sprzedawca – Administrator Serwisu.
6. Usługa – obsługa FanPage Klienta na Facebooku, zgodnie z warunkami wybranego pakietu oferowanego przez Sprzedawcę .

§ 3. Zasady Ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4. Procedura składania zamówienia.

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu jest możliwe poprzez jednorazowe wypełnienie prawidłowo formularzu zamówienia.
2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Informacja o dostępności Usługi podawana jest przy opisie.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo i we właściwych polach poda prawidłowe dane kontaktowe w tym dokładny adres.
4. W celu złożenia Zamówienia Klient wybiera pole „Kup teraz”. W etapie podsumowania zamówienia Klient otrzymuje informację o całkowitej wartości Usługi. Złożenie zamówienia następuje poprzez wciśnięcie ikony „Zamawiam i płacę”.
5. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu są cenami netto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
6. Klient i Sprzedający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktura VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

§ 5. Warunki umowy.

1. Umowa dotycząca świadczenia Usługi zawierana jest na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. Każda ze stron ma możliwość rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji świadczenia Usługi jest zaakceptowanie w Ustawieniach FanPage Klienta, Administratora jako redaktora tego FanPage oraz nadanie odpowiednich uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, np. Administratora dla profilu osobowego.
3. Płatność za świadczone Usługi jest dokonywana miesięcznie, w wysokości określonej w wybranym przez Klienta pakiecie i jest płatna z góry za dany miesiąc. Pierwsza płatność dokonywana jest za pośrednictwem systemu Dotpay niezwłocznie po złożeniu zamówienia, a kolejne płatności są dokonywane na podstawie otrzymywanych faktur przez Klienta z 7 dniowym terminem płatności. Faktury będą przesyłane na adres Klienta podany podczas składania zamówienia.
4. W przypadku opóźnienia się z dokonaniem którejkolwiek płatności, Sprzedawca ma prawo wstrzymania wykonywania Usługi do czasu uregulowania zaległości przez Klienta.
5. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, druga strona ma możliwość jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
6. Sprzedawca będzie dokonywał przygotowania treści postów. Treść postów nie będzie przekazywana Klientowi do akceptacji przed ich publikacją. Klient w każdym czasie ma prawo do usunięcia lub edycji treści zamieszczonego posta przez Sprzedawcę. Klient ma prawo zgłaszać pomysły na posty do Sprzedawcy na adres mailowy kontakt@superfanpage.pl. Jednakże, w przypadku wykorzystania przysługującego limitu postów w miesiącu, będą one realizowane w następnych miesiącach. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia zgłaszanych pomysłów na posty przez Klienta w terminie 5 dni od daty zgłoszenia posta.
7. Sprzedawca ma prawo do umieszczania maksymalnie 2 dodatkowych postów w miesiącu, niezwiązanych tematycznie z tematyką FanPaga Klienta.
8. Sprzedawca nie moderuje FanPaga Klienta.
9. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności w systemie Dotpay, Klient otrzyma na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej, mail z fakturą oraz wytycznymi niezbędnymi do rozpoczęcia realizacji Usługi. Z wytycznymi można się zapoznać przed złożeniem zamówienia w zakładce „Jak to działa”.
10. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz nazwy, a także strony na Facebook w celach referencyjnych Sprzedawcy. Zgoda powyższa obowiązuje również po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy.

§ 6. Formy płatności, koszty

1. Pierwsza płatność za zamówioną Usługę dokonywana jest za pośrednictwem systemu Dotpay, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Kolejne płatności są dokonywane na podstawie otrzymywanych faktur przez Klienta z 7 dniowym terminem płatności, na podany na nich nr rachunku bankowego. Faktury będą przesyłane na adres Klienta podany podczas składania zamówienia.
2. Do kosztów usługi należy doliczyć koszty przelewów, zgodne z cennikiem banków, w których Klienta ma założony rachunek bankowy.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Z zastrzeżeniem §8 ust. 2, Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, chyba że przepisy stanowią inaczej.
2. Zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827, z późń. zm.), prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
3. W przypadku Klienta który wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, tym samym utraci prawo do odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie przystąpi do świadczenia Usługi. Jeżeli Klient nie wyrazi powyższej zgody, wówczas Sprzedawca przystąpi do świadczenia Usługi po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy.
4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczanego mu każdorazowo przez Sprzedawcę/Administratora po złożeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: kontakt@superfanpage.pl, lub przesłanie go pocztą na adres Super Fanpage.pl, Al. Jerozolimskie 133/32, 02-304 Warszawa.
5. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient powinien dołączyć dowód zakupu Usługi, lub w inny sposób udokumentować zakup Usługi.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Klient ma prawo złożenia reklamacji.
2. Reklamację należy przesłać na adres kontakt@superfanpage.pl. Rekomenduje się dołączenie do reklamacji dowodu zakupu Usługi lub w inny sposób wykazanie nabycia Usługi oraz podanie czego dotyczy reklamacja.
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Klient zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail.
5. W przypadku zwrotu środków zostaną one przekazane Klientowi niezwłocznie na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w inny sposób ustalony z Administratorem.

§ 9. Polityka prywatności i pliki cookies.

1. Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.
2. Administratorem danych osobowych jest Content Hero sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 133/32, 02-304 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000669473, REGON: 366832961, NIP: 7010675708, kapitał zakładowy 5.000 zł, opłacony w całości zwany dalej „Administratorem”.
3. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu.
5. Podczas wypełniania formularza zamówienia lub rejestracji konta, Użytkownik podaje następujące dane: imię, nazwisko, email, adres.
6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora dla celów realizacji umowy.
7. W trakcie składania Zamówienia Klient podaje dane niezbędne do realizacji płatności.
8. Serwis korzysta z plików cookies.
9. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
10. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
11. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, Facebook.
12. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
13. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
14. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
15. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
16. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics, Facebook.
17. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
18. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
19. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
20. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
g) Informacje o adresie IP.
21. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
22. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
23. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach – uniemożliwić korzystanie ze stron www.
W celu zarządzania ustawieniami cookies skorzystaj z ustawień przeglądarki internetowej z której korzystasz i postępuj zgodnie z instrukcjami, dla tej przeglądarki. 24. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego gromadzone dane osobowe, ich poprawę oraz żądanie usunięcia danych.
§ 12. Postanowienia końcowe.
1. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@superfanpage.pl
2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego regulaminu, należy go interpretować w taki sposób aby jego wykładnia była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy